• بدون شک تمام تلاش های حوزه مهندسی و خرید در بخش ساخت و نصب نمایان می گردد.